Обучение

Какво представлява обучението ни?

Курсът на обучение в НШМ с продължителност две години, като лекциите и изпитите се провеждат в извънучебно време (в събота или неделя). Изучават се последователно дисциплините:

Микроикономика
Макроикономика
Основи на управлението
Маркетинг
Основи на правото
Бизнес етикет и протокол
Счетоводство
Външнотърговски сделки
Малък бизнес и предприемачество
Финанси и банки
Гражданско и търговско право
Бизнес планиране
Европейска интеграция
Държавно управление

Преподаватели по изброените дисциплини са висококвалифицирани университетски специалисти от УНСС - София, СУ "Св. Климент Охридски", НБУ, както и икономисти и психолози от практиката.
Освен традиционните лекции, основна част от обучението в Школата е участието в летните школи, по време на които се провеждат практически занимания по преподадената в аудиториите теория и се упражняват и усъвършенстват ключови социални умения и мениджърски компетенции на курсистите.

Как се провежда обучението?
Лекциите се провеждат в събота или неделя. След приключването на курса от лекции по дадена дисциплина се провежда изпит под формата на тест, задача или устно изпитване (в зависимост от спецификата на изучавания материал).
Прием

Какво ми дава обучението в НШМ?
Удостоверенията и сертификатите за квалификация по фирмено управление се издават като приложение/допълнение към дипломата за завършено средно образование и са документи, признати в целия свят.
Документи

Предимствата за завършилите Школата са:
- ранно професионално ориентиране;
- по-ранно запознаване и адаптиране към академичната среда и към типичните за висшето образование форми на обучение;
- придобиване на допълнителни знания и умения на ниво, което значително се различва от това в средното училище.
- по-добра конкурентноспособност при търсене на работа;
- значителни предимства при продължаване на образованието в чужбина;
- придобиване на ключови социални умения и компетенции, които са от изключителна важност за бъдещата успешна професионална кариера и личностно развитие.

Познанията по икономика и управление, придобити по време на обучението в НШМ, са от полза не само при продължаване на образованието във ВУЗ с икономически профил, но и при създаването и успешното управление на собствен бизнес. Това е така, защото нашите ученици получават сравнително рано и по достъпен начин необходимите базисни познания по икономика и предприемачество, които са изключително важни за съвременното бизнес ориентиране в условията на постоянно и динамично развитие и конкуренция.